Positive Discipline Parenting Part 3
如何正面管教小朋友

如何正面管教小朋友 Part 1 of 3
What is positive discipline parenting?

第一部份就同大家講過應該用一啲正面字眼去比指令我哋嘅小朋友。
第二部份就有提及到點解傳統嘅管教方法得唔到長久嘅有效性。
第三部份就同大家總結一下應該點樣去管教小朋友。

其實小朋友都要得到尊重,我哋用正面管教方式,
目的係想小朋友學習到一啲長遠嘅技能。
不過最重要和有效嘅管教方法,其實都係父母咗個好嘅榜樣。

想知到咩方法管教我哋嘅小朋友而可以得到長遠嘅正面效果,令到佢哋可以建立一個獨立嘅個性就收看我個video。

希望幫到大家!

Mama College by Kayi Cheung
張嘉兒

2018-08-16T09:24:48+00:00